گجت هوشمند پیود

سیستم هوشمند سازی خودرو

قرارداد ارائه خدمات نصب حاضر («قرارداد» در تاریخ … («تاریخ امضاء») فی‌مابین اشخاص مندرج در ماده 1 (منفرداً «طرف» و مجتمعاً «طرفین») منعقد گردید.

ماده 1– طرفین قرارداد

 • شرکت آریانا پیوند عصر جدید (سهامی خاص) به شناسه ملی 14009383847 و شماره ثبت 563875 با کد اقتصادی 411667315597، به نشانی … و آدرس ایمیل … با نمایندگی آقای مهدی گلپایگانی که از این پس «کارفرما» نامیده می­شود؛ و
 • خانم/آقای … با شماره ملی …، شماره شناسنامه …، به نشانی … و آدرس ایمیل … که از این پس «مجری» ناميده مي‌شود.

ماده 2- موضوع قرارداد

عبارت است از ارائه خدمات نصب دستگاه پیود از سوی مجری به کارفرما بر اساس مقررات مندرج در این قرارداد.

ماده 3- مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از تاريخ … لغایت … به مدت … ماه شمسی مي‌باشد و در صورت نیاز با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

ماده 4- محل اجرای قرارداد

جز در مواردی که در این قرارداد مقرر شده ‌است، تمامی خدمات ارائه‌ شده از سوی مجری در محل نصب دستگاه پیود بر روی خودروی مشتریان کارفرما صورت خواهد گرفت.

 ماده 5- مبلغ قرارداد

 •  
 •  
 •  
 •  

5-1- اجرت نصب هر دستگاه بصورت توافقی فیمابین مدیر نصب و پشتیبانی شرکت و مجری تعیین شده و پس از اجرای کامل نصب و تایید مدیر نصب و پشتیبانی، در وجه مجری پرداخت و صرفاً به شماره حساب اعلامي به نام مجری واريز خواهد شد.

5-2- مجری ضمن امضاء قرارداد حاضر، تأیید می‌نماید که مبلغ مندرج در این قرارداد شامل کلیه پرداختی‌های استحقاقی مجری و نه محدود به مزایای مصرحه در قوانین موضوعه می‌باشد و مجری هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر هرگونه پرداخت متفرقه و مازاد نخواهد داشت.

ماده 6- تعهدات مجری

6-1- مجری متعهد می­گردد ضمن مطالعه الزامات و دستورالعمل نصب دستگاه پیود (پیوست شماره یک)، همواره در تمامی مراحل نصب مفاد دستورالعمل مذکور را رعایت نماید.

6-2- در صورت تخطی “مجری” از مفاد بند 6-1 این قرارداد، و بروز هر گونه خسارت یا هزینه ناشی از قصور یا تقصیر خود به “کارفرما”، مشتریان و/یا سایر اشخاص ثالث، “مجری” متعهد به جبران کلیه خسارات وارده و هزینه‌های مرتبط با آن و پاسخ‌گوی دعاوی احتمالی خواهد بود و “كارفرما” در اين خصوص هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد.

 •  
 •  

6-3- در صورت مجری متعهد مي‌گردد انجام موضوع قرارداد، حقوق و/یا تکالیف مندرج در آن را به طور كلي یا جزيي تحت هيچ عنوان بدون كسب مجوز كتبي قبلی کارفرما به شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی واگذار ننمايد.

 

 •  
 •  
 •  

ماده 7- شرايط عمومي قرارداد

 •  

7-1- هرگونه تغيير در اين قرارداد به صورت الحاقيه يا صورتجلسه تنظيم و پس از امضاي طرفين جزو لاينفك قرارداد حاضر خواهد بود.

7-2- پیوست شماره یک (الزامات و دستورالعمل نصب دستگاه پیود) جزو لاينفك قرارداد حاضر خواهد بود.

 

ماده 8-  قانون حاکم و حل اختلاف

قانون حاکم بر قرارداد و روابط طرفین، قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اختلافات و دعاوی ناشی از یا مربوط به این قرارداد بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم امکان سازش، در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.

 

ماده 9- نشاني طرفين قرارداد

 •  
 •  
 •  

نشانی طرفین همانی است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده است و هرگونه مکاتبات و اسناد ارسال شده به این نشانی‌ها ابلاغ شده محسوب می‌گردند. در صورت تغییر نشانی، هر یک از طرفین باید نشانی جدید خود را در اسرع وقت به طرف دیگر اعلام نماید، در غیر این صورت، تا زمان اعلام نشانی جدید، ارسال اسناد و مکاتبات به نشانی قبلی معتبر و ابلاغ شده محسوب خواهند شد.